Boş Tahliye Taahhütnamesi İmzalayan Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

 

Tahliye taahhütnamesiyle kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Bu nedenle tahliye taahhütnamesi verilirken kiracının dikkatli olması ve hukuki sonuçlarını bilerek işbu taahhütnameyi imzalaması gerekir.

Zira işbu taahhütnamenin imzalanmasıyla tahliye taahhüdü boş olarak imzalanmış olsa bile taahhüdüyle bağlı kalacağından bazı durumlarda kiralananı tahliye etmek zorunda kalabilecektir.

Nihayet T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 28.09.2021 tarihli 2017/ 6-975 E. 2021 / 1108 K. sayılı kararı ile

“Kira sözleşmesinin yapılması sırasında tarihleri boş olan ve kiracı tarafından imzalanan tahliye taahhüdü alınması durumunda, bu belgenin kiralananın teslimi öncesinde tarihlerinin boş olarak verildiği ve anlaşmaya aykırı olarak sonradan tamamlandığına ilişkin savunmanın kanıtlanması gerekir. Bu şekilde yani düzenleme ve boşaltma tarihlerinin sonradan tamamlanması belgenin geçersizliğini gerekmediği gibi bu tarihlerin anlaşmaya aykırı olarak tamamlandığına ilişkin iddia kiracı tarafından ispatlanmalıdır.

Davalı vekili, davaya dayanak yapılan tahliye taahhüdünün davacı tarafça kira sözleşmesinin imza edildiği tarihten önce alındığını, davacının, taşınmazın kiracı sıfatıyla kullanılabilmesinin ön şartı olarak ileri sürdüğü taahhütnameyi müvekkiline manevi cebir altında imzalattığını, bu şekilde imza edilen taahhüt tarafların gerçek iradelerini yansıtmaktan uzak olduğundan geçerli olmadığını, davacının kötü niyetli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuş ise de yukarıda da belirtildiği üzere TMK’nın 6 ve HMK’nın 190. maddesi gereğince ispat yükü, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.

Tahliye taahhütnamesinin kira sözleşmesinden önce imzalatıldığını iddia eden davalı kiracı bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Bu durumda mahkemece ispat yükümlülüğü ters çevrilerek davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.” şeklinde hüküm tesis etmiştir.

Yine bu yönde T.C YARGITAY 6.Hukuk Dairesi 18.02.2008 tarih 2008/ 13337E. 2008 / 1608 K. sayılı ilamında

“…tahliye taahhütnamesindeki imzanın davalıya ait olduğu tartışmasızdır. Nitekim davalı da yargılamada imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmiştir. Mahkeme, davalının savunmasına değer verip, taahhüdün baskı altında tanzim ve tahliye tarihlerinin boş olarak alındığından söz ederek davanın reddine karar vermiştir.

Taahhüdün tanzim ve tahliye tarihleri kısmının boş olarak düzenlenip davacıya verilmiş olduğu kabul edilse bile, kiracı davalı bu şekildeki boşa imza atmakla davacıya doldurma yetkisi vermiş olduğundan bunun sonucuna katlanmak zorundadır. Bu bakımdan tanzim ve taahhüt tarihlerinin sonradan doldurulmuş olmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır.

Kaldı ki, davalı taahhüdün taşınmazda kiracı iken ve yenilenen sözleşme ile verildiğini savunduğundan, artık taahhüdün baskı altında alındığından söz edilemez. Dairemizin Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır.

Bu durumda mahkemece, taahhütnamenin geçerli olduğunun kabulü ile kiralananın tahliyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Hüküm, bu nedenle bozulmalıdır.” şeklinde hüküm tesis etmiştir.


WhatsApp Destek Hattı